FAQ | ParkZone
 

Den parkerendes ansvar

Det er den parkerendes ansvar å parkere i henhold til gjeldende skliltning på parkeringsområdet. Er det ikke mulig å overholde reglene, kan man ikke parkere på parkeringsområdet.

Ved å parkere i strid med reglene på parkeringsområdet, kan man risikere å bli pålagt en kontrollsanksjon.

Kontrollsanksjon

Kan jeg klage på en kontrollsanksjon?

Innsigelser på kontrollsanksjon kan bare skje ved skriftlig henvendelse.

Hvis du har oppgitt riktig kontrollsanksjonsnummer og e-postadresse, vil saken automatisk bli satt på vent til du har mottatt svar fra oss. Før du får svar på innsigelsen vil du motta en bekreftelse på at vi har mottatt innsigelsen.

Vi sikrer best mulig og raskest saksbehandling dersom du sender én innsigelse per sak.

Husk å oppgi kontrollsanksjonsnummer ved alle henvendelser som gjelder en kontrollsanksjon.

Hvorfor har jeg ikke fått svar på forespørselen min?

Vi mottar mange henvendelser daglig og gjør alt vi kan for å svare så raskt som mulig. Vi håper på din forståelse i perioder med travelhet og lengere svartid.

Hvordan vurderer ParkZone min innsigelse?

Vi vurderer innsigelsen ut fra det på det pågjeldende p-områdets parkeringsregler. Disse er utformet på bakgrunn av Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer(parkeringsforskriften) § 36-38, og i samråd med eier av parkeringsområdet. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=parkeringsforskriften
 
Hvis reglene ikke er overholdt, fastholder vi kontrollsanksjonen. Vi annullerer bare kontrollsanskjonen, hvis den er gitt på feilaktig grunnlag.

For å sikre en rettferdig behandling, vil subjektive omstendigheter som regel ikke ha betydning for vurdering av din innsigelse. Men vi følger Parkeringsklagenemndas prinsipielle avgjørelser når det er snakk om situasjoner av helt spesiell karakter. Disse bør i såfall dokumenteres.

Kan jeg klage over ParkZones avslag på min innsigelse?

Hvis du ikke har fått medhold i din innsigelse hos ParkZone, kan du sende en klage til Parkeringsklagenemnda. Husk å orientere deg om sakstyper det er nytteløst å klage over, før du sender klage til nemnda. https://pklagenemnda.no/saksgang/

Hvorfor utsteder ParkZone kontrollsanksjoner?

Vi fører oppsyn med parkeringsområdene og utsteder kontrollsanksjoner til de som ikke følger reglene på parkeringsområdet. Dette gjør vi for å sikre at det er p-plass til de som har rett til å bruke parkeringsområdet.s

Sanksjonsbeløpet fastsettes etter gjeldende lover og regler.

Parkeringsbestemmelser

Hvilke regler gjelder for forflytningshemmede med parkeringskort?

Parkering for forflytningshemmede:
Bilen er unntatt fra å følge parkeringsregler som gjelder på parkeringsplassen dersom bilen er parkert på en handikapparkeringsplass med et handikapparkeringskort plassert synlig i bilens frontrute. Det finnes imidlertid unntak fra denne hovedregelen.

På enkelte parkeringsplasser kan det settes skilt rett foran handikapplassen. Dersom dette er tilfelle, skal reglene på skiltet følges. Et eksempel på dette kan være: 'Parkering på handikapplass tillatt med gyldig handikapparkeringskort og gyldig parkeringsbillett'.

Parkering på offentlig område:
Bilen er ikke unntatt fra å oppfylle parkeringsreglene, selv om et handikapparkeringskort er plassert synlig i frontruten dersom den er parkert på offentlig plass. Bilen skal oppfylle parkeringsbestemmelsene i området på lik linje med andre biler.

Hvem fastsetter parkeringsregler på parkeringsområder som ParkZone administrerer?

Vi administrerer private parkeringsområder i henhold til Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer(parkeringsforskriften) § 36-38 og i samråd med eier av parkeringsområdet (for eksempel grunneier) etter privatrettslige regler. Regler for parkering vil derfor variere noe fra parkeringsområde til parkeringsområde.

Hva er definisjonen på parkering?

Vi følger Statens Vegvesens definisjon av parkering, som følger: «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.» Det betyr at selv om du sitter i kjøretøyet med motoren i gang, er kjøretøyet parkert.

Vær oppmerksom på at vi krever dokumentasjon for på- og avlessing. Dessuten forbeholder vi oss retten til å prøve dokumentasjonen i klagenemnda.

Når står en bil utenfor oppmerket p-plass?

En bil står parkert utenfor oppmerket p-plass, hvis ét eller flere hjul, eller bilens karosseri ikke står innenfor avmerkingen av p-plassen.

Betaling

Hvordan betaler jeg min kontrollsanksjon?

Du kan betale sanksjonen via betalingslinjen på den gule kontrollsanksjonen. Har du mistet kontrollsanksjon eller kontrollsanksjonsnummeret, kan du kontakte ParkZone og opplyse bilskiltet og få tilsendt kontrollsanksjonen på e-post.

Kan jeg avdra på en kontrollsanksjon?

Ja, det kan du. Vi tilbyr en avdragsordning hvor du kan avdra beløpet over 3 måneder. Avdragsordningen er rentefri, så lenge ordningen overholdes. Betalingen oppdeles i like store rater.

Kan jeg få utsatt betalingsfristen?

Ja, vi utsetter gjerne betalingsfristen. Husk å kontakte oss så raskt som mulig for å unngå purregebyr.

Hvorfor har jeg mottatt kontrollsanksjon, når jeg har betalt for min parkering?

En betaling er ikke ensbetydende med en lovlig parkering på våre p-områder. Du kan motta kontrollsanksjon, hvis du ikke overholder følgende regler:

Parkeringen har foregått i lengere tid enn den maksimalt tillatte på parkeringsområdet.

Ikke gyldig p-tillatelse synlig i frontruten eller gyldig elektronisk p-avtale registrert.

Parkeringen er foregått utenfor anvist plass.

Hvis p-billett mangler eller ikke kan fremvise korrekt elektronisk registrering.

Parkeringen er i strid med bestemmelsene for oppstilling på parkeringsområdet.


Husk at p-billett fra annen parkeringsutbyder ikke er gjeldende på parkeringsområder administrert av oss med mindre annet fremgår av skiltningen.