Behandling af personoplysninger | ParkZone
 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
ParkZone A/S, Valhøjs Allé 174-176, 2610 Rødovre. CVR-nr.: 27396682.
E-mail: sagsbehandling@parkzone.dk . Tlf.: 70252696.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Dine personoplysninger anvendes til følgende: Oprettelse, registrering og udstedelse af digitale parkeringstilladelser. Opkrævning og modtagelse af betaling for ydelsen. Ydelse af support, herunder besvarelse af spørgsmål og/eller klager vedrørende ydelsen. Udførelse af parkeringskontrol.
Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et behandlingsgrundlag i overensstemmelse med Persondataforordningen. Retsgrundlaget for vores behandling følger af Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, første led, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i.
Når du indgår en aftale om oprettelse og registrering af en digital parkeringstilladelse i ParkCare med os, er vi som led heri berettiget at indsamle og behandle personoplysningerne til brug for opfyldelsen af de kontraktuelle forpligtelser, der udspringer af aftalen. Oplysningerne er blandt andet nødvendig for at oprette dig som bruger i ParkCare-systemet, sikre mod misligholdelse eller misbrug af aftalen, give dig meddelelse om ændringer eller opdateringer i aftalen, samt for at opkræve og sikre betaling for ydelsen.

3. Kategorier af personoplysninger som behandles
De indsamlede og behandlede personoplysninger omfatter følgende kategorier af personoplysninger: navn, adresse, reg.nr., e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, brugernavn, adgangskode, betalingskortoplysninger (opbevares aldrig hos ParkZone A/S selv).
Forinden indgåelse af aftale om oprettelse i ParkCare med udenlandske brugere uden fast bopæl i Danmark, kan vi bede om tilsendelse af bevis på gyldig identitetslegitimation. Oplysningerne på identitetslegitimationen bruges til at identificere vedkommende med henblik på at forfølge formålene angivet i pkt. 51.
Ved modtagelse af henvendelser fra dig, hvor der indgår andre oplysninger end dem beskrevet ovenfor, vil disse ligeledes blive behandlet i overensstemmelse med formålene specificeret i denne privatlivspolitik.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Park & Ride: Såfremt du har købt vores produkt Park & Ride, vil dine oplysninger også blive videregivet til Metro-selskabet, Metro Service, DSB, Movia og DOT med et formål, at de kan behandle dit køb og levere de produkter, du har bestilt i forhold til videre transport, herunder føre kontrol af billet under din rejse samt servicere dig ved henvendelse til deres kundeservice.
QuickPay: Anvendes som betalingsudbyder til at opkræve betalinger og kan som led heri opbevare evt. gemte kontooplysninger.
Alle oplysninger under pkt. 3 videresendes i fornødent omfang til vores ekstern inkassosamarbejdspartner, såfremt der ikke har været dækning for en betaling og sagen derved er blevet overdraget til ekstern inddrivelse. Der overdrages kun personoplysninger til sikre tredjelande.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig eller en person med fuldmagt til at rette henvendelse på dine vegne.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi lægger vægt på, at dine personoplysninger ikke opbevares længere end nødvendigt. Vi sørger ligeledes for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet i pkt. 2.

7. Anonymiseret brug af data
Data kan blive brugt til anonyme statistiker. Oplysningerne vil blive brugt kollektivt, og ingen individuelle brugere af databasen kan identificeres ud fra de anvendte oplysninger.

8. Retten til at trække et samtykke tilbage
Har vi persondata vi udelukkende behandler på baggrund af dit samtykke, kan du altid kalde dette samtykke tilbage, og den konkrete persondata vil herefter blive slettet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder
Du har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

a) Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

b) Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

c) Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

d) Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

e) Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

f) Ret til at transmitere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk . Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktinformationerne angivet i pkt. 1.

10. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk .