Behandling af personoplysninger | ParkZone
 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.   Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
ParkZone A/S, Valhøjs Allé 174-176, 2610 Rødovre.  CVR-nr.: 27396682.
E-mail: sagsbehandling@parkzone.dk . Tlf.: 70252695.

2.   Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Dine personoplysninger anvendes til det formål at kunne besvare din henvendelse/indsigelse til os. Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et behandlingsgrundlag i overensstemmelse med Persondataforordningen. Retsgrundlaget for vores behandling følger af Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for at vi som dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse. Vores legitime interesse ligger i at kunne besvare og behandle din henvendelse vedrørende en af vores ydelser, produkter og/eller services.

3.   Kategorier af personoplysninger som behandles
De indsamlede og behandlede personoplysninger omfatter følgende kategorier af personoplysninger: navn, adresse, reg.nr., e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato.
Herunder behandles oplysninger, du som afsender selv har medtaget i din henvendelse, i det omfang det er nødvendigt for vores behandling og besvarelse af henvendelsen.

4.   Modtagere eller kategorier af modtagere
Ingen. Der overdrages kun personoplysninger til sikre tredjelande.

5.   Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi lægger vægt på, at dine personoplysninger ikke opbevares længere end nødvendigt. Vi sørger ligeledes for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet i pkt. 2.

6.   Anonymiseret brug af data
Data kan blive brugt til anonyme statistiker. Oplysningerne vil blive brugt kollektivt, og ingen individuelle brugere af databasen kan identificeres ud fra de anvendte oplysninger.

8. Retten til at trække et samtykke tilbage
Har vi persondata vi udelukkende behandler på baggrund af dit samtykke, kan du altid kalde dette samtykke tilbage, og den konkrete persondata vil herefter blive slettet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder
Du har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

a) Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

b) Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

c) Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

d) Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

e) Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

f) Ret til at transmitere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk . Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktinformationerne angivet i pkt. 1.

10. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk .